MEWP Singapore
ยินดีตอนรับสู่เอเว่อร์เอเชีย

ยินดีตอนรับ สู่ เว็ปไซต์ เอเว่อร์ เอเชีย (ไทยแลนด์)

เราเป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรมแม้จะเป็นน้องใหม่ในธุรกิจ แต่เรามีส่วนรวมในโครงการก่อสร้าง งานโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผลสัมฤทธิ์จากความไว้วางใจของลูกค้าที่เคารพ ทำให้เราเติบโตอย่างรวดเร็วกับก้าวสำคัญของการเปิดสาขาแรก ที่ จังหวัดชลบุรี เพื่อการเข้าถึงเครื่องจักรและบริการของเราได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น